Algemene voorwaarden

Home > Algemene voorwaarden

Versie 2.2

Het bezoeken of gebruiken van de website Groupasol.be houdt in dat de gebruiker impliciet de volgende gebruiksvoorwaarden aanvaardt:

Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden

Groupasol levert enkel diensten aan de gebruiker op voorwaarde dat die onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden onvoorwaardelijk aanvaardt. De gebruiker verklaart en erkent dat hij deze gebruiksvoorwaarden heeft gelezen, begrijpt en zonder enig voorbehoud aanvaardt.Groupasol behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op eender welk moment volledig of deels te wijzigen.
Het is dus de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ze geregeld na te lezen op de website, waarop steeds de laatste versie beschikbaar is. De gebruiker wordt geacht bij elk gebruik van de dienstverlening akkoord te gaan met de laatste versie van deze gebruiksvoorwaarden. 

Inschrijving

1. Om recht te hebben op de dienstverlening, moet de gebruiker zich inschrijven.
Bij de inschrijving verbindt de gebruiker zich ertoe:
  • juiste en volledige gegevens te verstrekken;
  • indien nodig de meegedeelde gegevens zo snel mogelijk aan te passen.
2. Deze dienst is volledig kosteloos voor de deelnemers. De klant betaalt enkel de geleverde hoeveelheid mazout, aan de onderhandelde prijs, rechtstreeks aan de leverancier tijdens de levering.
 

Bestelling van de producten door de gebruiker

1. De gebruiker moet alle gegevens verstrekken die nodig zijn voor de verwerking van zijn bestelling, meer bepaald zijn persoonsgegevens (zoals zijn naam en adres), alsook eventuele andere gevraagde inlichtingen.

2. Bij iedere bestelling geldt een hoeveelheid en een prijs per leveringsadres. Wenst de klant meerdere personen in te schrijven of adressen, zal de klant verschillende inschrijvingsformulieren met verschillende gegevens moeten invullen.

3. Elke bestelling tot volledige uitputting zal aanvaard worden.

4. De bestelling is definitief zodra de prijs door Groupasol is meegedeeld en door de gebruiker is aanvaard. Het bestellingssysteem van Groupasol wordt expliciet erkend als bewijs voor de aard, de inhoud, de prijs en de datum van de bestelling die de gebruiker heeft geplaatst.

5. De gebruiker mag de producten niet doorverkopen. Elk bestelling moet dienen voor persoonlijk gebruik door de persoon die de bestelling heeft geplaatst of de persoon op wiens naam de levering moet gebeuren.

6. Voor eenzelfde leveringsadres, indien er al een bevestigde bestelling die wacht op de levering, kan de klant geen nieuwe bestelling meer plaatsen. Met uitzondering wanneer de levertijd voorbij is.

7. Bestelling lager dan het minimum aantal liters : de minimumbestelling bij een groepsaankoop bedraagt 500 l. Indien er bij de klant slechts minder dan 450 l geleverd kan worden, zal de leverancier een toeslag van €20 aanrekenen.

8. Tussen het moment van bestelling en het moment van levering, kan de klant het volume van de levering wijzigen, behoudens toestemming van de leverancier.

9. De voorwaarden en de prijzen die door Groupasol werden onderhandeld tijdens een groepsaankoop, gelden in de context van een normale levering (in een reglementaire tank die probleemloos toegankelijk is). Indien de leverancier technisch niet in de mogelijkheid verkeert (te grote vrachtwagen of te korte slang, bijvoorbeeld) om de Klant te leveren, dan wordt de bestelling door Groupasol eenzijdig geannuleerd. Iedere klant met bijzondere leveringsomstandigheden dient zich voorafgaand aan zijn/haar bestelling te informeren om te weten of de uitverkoren leverancier kan voldoen aan het verzoek. Indien de levering verhinderd wordt, zal Groupasol een alternatieve oplossing voorstellen aan de Klant. De nieuwe voorwaarden, alsook de nieuwe prijzen, zullen hem/haar worden meegedeeld binnen maximum 24 werkuren na annulering van diens eerste bestelling. Het staat de Klant vrij om deze al dan niet te aanvaarden en zo een tweede bestelling binnen maximum 48 werkuren te valideren.

10. Overtollige bestelling: indien het verschil tussen de bestelde hoeveelheid en de effectief geleverde hoeveelheid meer dan 350 liter bedraagt, zal de leverancier een toeslag van €20 in rekening brengen.

Annulatie

1. Herroeping: een klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen overeenkomstig het Wetboek van economisch recht. Bovendien is in het Wetboek Economisch Recht een uitzondering voorzien op het herroepingsrecht bij verkoop op afstand. Artikel  VI. 53. van de Wet van 21.12.2013 houdende invoeging van boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht  ) zegt in dit verband : de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

2. De leverancier kan een bestelling eenzijdig annuleren, indien de klant niet bereikbaar is (per telefoon en/of per e-mail) tijdens de leveringsperiode die in het kader van de bestelling werd bepaald. Daarnaast, dienen klanten die niet door de leverancier werden gecontacteerd in de leveringsperiode voorzien in de Algemene Verkoopsvoorwaarden, contact op te nemen met, ofwel Groupasol, ofwel de uitgekozen leverancier, binnen een termijn van maximum 24 uur volgend op de laatste voorziene dag in de leveringsperiode. Na deze termijn vervalt de bestelling. Indien de klant alsnog zijn bestelling wenst te ontvangen, zal hij/zij een nieuwe bestelling moeten plaatsen, aan de voorwaarden die geldig zijn op de dag van aanvraag.

3. Op basis van het Wetboek van economisch recht, kunnen er in geval van annulatie van uw bestelling kosten tot maximum € 100 worden aangerekend door de leverancier.

Betalingsvoorwaarden

1. De betaling van de producten die de gebruiker heeft besteld via Groupasol, dient plaats te vinden bij levering, aan het bedrijf dat de goederen levert. De betaling van de producten die de gebruiker heeft besteld geschiedt in euro. Er wordt aangeraden om de betaling voorafgaande per bankoverschrijving te doen. De betaling kan echter ook contant of per bankkaart worden uitgevoerd bij levering.

2. U betaalt uw bestelling onmiddellijk aan de leverancier. Deze aanvaardt in het algemeen een contante betaling, betaling via bancontact of via voorafgaande overschrijving. Kredietkaarten zoals visa worden niet aanvaard. Vraag gerust aan de leverancier welke betalingsmogelijkheden aanvaard worden.

Levering

1. De levering zal plaatsvinden binnen gemiddeld 15 werkdagen na het afsluiten van de actie. De precieze leveringstermijn zal worden meegedeeld op het moment dat de prijs wordt gecommuniceerd.

2. In het geval van dringende levering, heeft de leverancier het recht om een toeslag van €50 te eisen.

3. In geval van onvoorziene afwezigheid van de klant bij een ingeplande leveringsafspraak, is de leverancier gerechtigd om € 25 kosten aan te rekenen.

4. Afhankelijk van het type, het volume en de regio waarin uw stookolietank gevestigd is, kan deze aan een conformiteitscontrole worden onderworpen. Indien er een gelijkvormigheidsattest vereist is voor de stookolietank van de klant en de dop of merkplaat die na de gelijkvormigheidscontrole wordt toegekend niet groen is, zal de leverancier weigeren om de levering uit te voeren. U vindt de huidige wetgeving op onze website.

Aansprakelijkheid en garantie

1. De gebruiker is de enige die kan oordelen of de bestelde producten geschikt zijn en beantwoorden aan zijn behoefte en verbruik. Gezien de aard van de producten die Groupasol aanbiedt, ziet de gebruiker ervan af zich te beroepen op de eventuele informatie- en adviesplicht van Groupasol. Tevens ziet de gebruiker af van het recht op een eventuele conformiteitsgarantie aangaande het gebruik van de producten die hij heeft besteld. De gebruiker erkent dat Groupasol louter optreedt als tussenpersoon voor de bestelling. Alle vragen en betwistingen aangaande het geleverde product worden rechtstreeks gericht tot de betreffende stookolieleverancier. Groupasol is niet aansprakelijk voor een gebrekkige, laattijdige of verkeerde dienstverlening van de stookolieleverancier.

2. De gebruiker verbindt zich ertoe Groupasol, haar bestuurders, vertegenwoordigers, aangestelden, dienstverleners en werknemers niet aansprakelijk te stellen voor eender welke schade als gevolg van het gebruik van de website, zonder andere bepalingen van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden in te perken. Meer bepaald kan Groupasol niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de ongeoorloofde toegang tot of het verlies of de wijziging van gegevens; voor besmetting door virussen of andere schadelijke bestanden via de dienst of via e-mail; voor de houding, het gedrag of de handeling van een derde of een andere gebruiker; voor het uitblijven van een verkoop of aankoop.

3. Groupasol moet directe schade herstellen, met andere woorden gebreken als gevolg van haar eigen fout. Er is sprake van indirecte schade indien die niet direct en uitsluitend voortvloeit uit een gebrekkige dienstverlening van Groupasol, met name in geval de geleverde producten niet conform zijn.

4. Groupasol garandeert niet dat haar dienstverlening permanent, zonder tijdelijke onderbreking, opschorting of enige vergissing beschikbaar blijft. Groupasol behoudt zich het recht voor om een product of dienst op te schorten of terug te trekken om technische redenen of wegens schending van de contractuele en/of wettelijke bepalingen. Groupasol is niet aansprakelijk voor eender welke schade die voortvloeit uit dergelijke feiten.

5. Groupasol behoudt zich het recht voor om de bestellingen van een groep kopers eenzijdig te annuleren ingeval die groep volgens Groupasol te klein is om een voldoende sterke onderhandelingspositie in te nemen ten opzichte van de leveranciers. Groupasol behoudt zich ook het recht om bestellingen van een groep kopers te annuleren.

6.  Groupasol zal trachten om altijd juiste en nauwkeurige informatie te verstrekken. Ze is evenwel niet aansprakelijk voor eventuele onvolledige of verkeerde informatie. Ze kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die de gebruiker oploopt als gevolg van onnauwkeurigheden op de website, aangezien ze de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie geenszins garandeert. Als u fouten of onvolledigheden opmerkt, gelieve die dan rechtstreeks aan Groupasol te melden. (info@groupasol.be).

7. De beschreven dienstverlening van Groupasol heeft niets te maken met postorderverkoop/verkoop op afstand. De beschermingsregels die de consument in dergelijke gevallen geniet, zijn bijgevolg niet van toepassing. Gezien de soort van dienstverlening en de aard van het geleverde product kan de gebruiker de levering niet teruggeven. De gebruiker erkent ook dat enkel de leverancier en niet Groupasol met betrekking tot de levering direct of indirect aansprakelijk kan worden gesteld.

8. Groupasol is niet aansprakelijk ingeval de leverancier de stookolieprijs per liter eenzijdig wijzigt nadat die is meegedeeld aan de gebruikers. In dat geval heeft de gebruiker het recht om desgewenst zijn deelname aan de groepsaankoop te annuleren vooraleer de stookolie wordt geleverd. Indien Groupasol geen expliciete weigering van de gebruiker ontvangt, zal de levering gewoon zoals gepland verlopen.

9. Het afspreken gebeurt tussen de geselecteerde leveranciers en de deelnemers. Groupasol komt niet tussen in dit proces.

De deelnemers moeten rekening houden dat door de marktcondities (bijvoorbeeld een grote vraag in de winter) de leveringsduur langer zal duren voor de leveranciers. In dat geval, zal de klant per e-mail worden verwittigd (binnen de 15 werkdagen) en kan er geen enkele financiële vergoeding worden geëist. Groupasol kan de deelnemers niet verzekeren een spoedige bestelling te bezorgen wanneer ze deze wensen.  Het is de deelnemers aangeraden maatregels te nemen zodat er zeker genoeg tijd is om de gehele leveringen uit te voeren.


 

Overmacht en garantie

1. Elke onvermijdelijke, onvoorziene gebeurtenis van eender welke aard, die zich buiten de wil van de leverancier en/of Groupasol voordoet en die de uitvoering van de bestelling vertraagt of verhindert, is volgens uitdrukkelijk kenbaar gemaakte overeenkomst een geldige reden om de verplichtingen van de leverancier en/of Groupasol op te schorten en/of te annuleren, zonder dat de gebruiker recht heeft op een schadevergoeding.

2. Zonder inperking van de andere bepalingen van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden kan Groupasol niet strafrechtelijk noch contractueel aansprakelijk worden gesteld voor feiten die te wijten zijn aan een onvoorzien geval of aan de daad van een derde of van het slachtoffer van de schade. De gebruiker erkent dat er sprake is van een onvoorzien geval indien zich een technisch defect of probleem voordoet met betrekking tot de hardware, de software of het internet, problemen die niet beperkt zijn tot de onderbreking, opschorting of afsluiting van de dienstverlening. De gebruiker erkent bijgevolg dat Groupasol niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die uit dergelijke problemen voortvloeit.

3. In geval van overmacht, wanneer de olieprijzen extreem volatiel zijn, kan de prijs die op het moment van de bestelling werd weergegeven niet meer worden gegarandeerd. In dat geval wordt u de dag voor de levering gecontacteerd waarbij u de prijs van de dag wordt voorgesteld. U heeft dan de keuze om uw bestelling te annuleren of om in te gaan op de voorgestelde prijs.

Persoonlijke gegevens

In het kader van haar sociale doelstelling vraagt Groupasol naar de persoonsgegevens van de gebruiker wanneer die zich op de website inschrijft. Die gegevens kunnen worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden. Het gebruik van die gegevens is onderworpen aan de Belgisch wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Overeenkomstig de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, heeft de gebruiker toegang tot zijn persoonsgegevens en het recht om ze te wijzigen of te laten schrappen. Daar kan de gebruiker om vragen door een e-mail of brief naar Groupasol te sturen (zie de pagina ‘contact’). Er zal binnen een redelijke termijn gevolg worden gegeven aan zijn vraag. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over het beheer en de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Intellectuele eigendom

De volledige inhoud van de website Groupasol.be is eigendom van Groupasol. Alle exploitatierechten behoren uitsluitend toe aan Groupasol. De gebruiker erkent en aanvaardt dat de volledige inhoud van de website (tekst, software, structuur, foto’s, illustraties, logo’s, merken enz.) beschermd is door intellectuele eigendomsrechten. Bijgevolg mag de gebruiker de inhoud van de website in geen geval gebruiken zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Groupasol.
 

Hyperlinks

1. De website Groupasol.be behoudt zich het recht voor om hyperlinks te plaatsen die naar andere websites of andere onlinebronnen leiden. Derden mogen ook hyperlinks plaatsen die naar de website Groupasol.be leiden. Aangezien Groupasol die andere websites en externe bronnen niet kan controleren, kan ze niet aansprakelijk worden gesteld voor de terbeschikkingstelling van die websites en externe bronnen. Groupasol is bijgevolg niet aansprakelijk voor de inhoud, reclame, producten, diensten of andere elementen die op of via die websites en externe bronnen beschikbaar zijn. De gebruiker kan Groupasol ook niet aansprakelijk stellen voor enige bewezen of vermeende schade of verlies als gevolg van of met betrekking tot het gebruik van of het vertrouwen in de inhoud, goederen of diensten die op of via deze websites of externe bronnen beschikbaar zijn.

2. Groupasol kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites waarnaar ze verwijst, noch voor eender welke vergissing of weglating op deze websites of voor eender welke geoorloofde of ongeoorloofde subjectieve informatie die ze verspreiden.

3. De gebruiker erkent dat hij zijn gezond verstand moet gebruiken en draagt zelf alle risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van de website, meer bepaald aan zijn vertrouwen in de juistheid, de bruikbaarheid en het volledige karakter van de inhoud afkomstig van Groupasol of van derden waartoe de website Groupasol.be toegang verleent via links en meer bepaald via de zoekmogelijkheden.

Wijziging of onderbreking van de dienst

Groupasol behoudt zich het recht voor om op het even welk moment haar dienst geheel of gedeeltelijk te wijzigen of tijdelijk te onderbreken om technische redenen of wanneer de gebruiker niet voldoet aan de contractuele of wettelijke bepalingen, en dit zonder voorafgaande kennisgeving. De gebruiker kan Groupasol niet aansprakelijk stellen voor gedane wijzigingen en onderbrekingen.
 

Beëindiging wegens fout van de gebruiker

Ingeval de gebruiker onderhavige gebruiksvoorwaarden schendt of in strijd met deze bepalingen handelt, kan Groupasol de toegang tot zijn account gedeeltelijk of volledig beëindigen, zijn account verwijderen en/of alle of bepaalde inhoud betreffende de gebruiker op de website weghalen of verplaatsen en/of de dienstverlening op eender welk moment eenzijdig onderbreken. De toegang tot de dienst kan overeenkomstig de bepalingen van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden wegens een fout worden beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving. In dat geval heeft Groupasol het recht om het account en eender welk dossier of bestand op dat account eender wanneer onmiddellijk te deactiveren of te verwijderen en/of de toegang tot die bestanden of diensten in de toekomst te verbieden. Tot slot is Groupasol niet aansprakelijk tegenover de gebruiker of tegenover derden ingeval ze de toegang tot de dienst beëindigt vanwege de schending van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en/of de wettelijke bepalingen.
 

Volledigheid van de voorwaarden

Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Groupasol en de gebruiker met betrekking tot het gebruik van de dienst. Ze vervangen eender welk akkoord dat mogelijk eerder tussen Groupasol en de gebruiker is gesloten.
 

Diversen

Indien Groupasol haar rechten voortvloeiend uit deze algemene gebruiksvoorwaarden niet uitoefent, kan dat niet worden beschouwd als een afstand van haar recht om dit wel te doen in de toekomst. Als een of meerdere bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden op basis van een wet of een gerechtelijke of administratieve uitspraak nietig of ongeldig zou(den) worden verklaard, blijven de andere bepalingen van toepassing.
 

Registratie 

Groupasol heeft haar aktes neergelegd bij de griffie van de handelsrechtbank van Luik, passend bij de Belgische wetgeving.
 

Toepasselijk recht

Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor geschillen in verband met deze voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Luik bevoegd.