ALGEMENE VOORWAARDEN:

A. ONDERWERP

 

Het bezoeken of gebruiken van de website Groupasol.be houdt in dat de gebruiker impliciet de volgende gebruiksvoorwaarden aanvaardt:

 

B. INSCRIJVING

 

1. Om recht te hebben op de dienstverlening, moet de gebruiker zich inschrijven.

2. Bij de inschrijving verbindt de gebruiker zich ertoe:

- juiste en volledige gegevens te verstrekken;

- indien nodig de meegedeelde gegevens zo snel mogelijk aan te passen.

 

C. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Groupasol levert enkel diensten aan de gebruiker op voorwaarde dat die onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden onvoorwaardelijk aanvaardt. De gebruiker verklaart en erkent dat hij deze gebruiksvoorwaarden heeft gelezen, begrijpt en zonder enig voorbehoud aanvaardt.

Groupasol behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op eender welk moment volledig of deels te wijzigen. Het is dus de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ze geregeld na te lezen op de website, waarop steeds de laatste versie beschikbaar is. De gebruiker wordt geacht bij elk gebruik van de dienstverlening akkoord te gaan met de laatste versie van deze gebruiksvoorwaarden.

 

D. BESTELLING VAN PRODUCTEN DOOR DE GEBRUIKER

 

1. De gebruiker moet alle gegevens verstrekken die nodig zijn voor de verwerking van zijn bestelling, meer bepaald zijn persoonsgegevens (zoals zijn naam en adres), alsook eventuele andere gevraagde inlichtingen.

2. De bestelling is definitief zodra de prijs door Groupasol is meegedeeld en door de gebruiker is aanvaard. Het bestellingssysteem van Groupasol wordt expliciet erkend als bewijs voor de aard, de inhoud, de prijs en de datum van de bestelling die de gebruiker heeft geplaatst. 

3. De gebruiker mag de producten niet doorverkopen. Elk bestelling moet dienen voor persoonlijk gebruik door de persoon die de bestelling heeft geplaatst of de persoon op wiens naam de levering moet gebeuren.

 

E. BETALINGSVOORWAARDEN

 

1 . De producten die de gebruiker via Groupasol heeft besteld, moeten bij levering betaald worden aan de firma die ze levert. De gebruiker moet de bestelde producten betalen in euro. Bij de eerste bestelling betaalt de gebruiker de stookolie cash aan de leverancier. Voor volgende bestellingen moet de leverancier de gebruiker laten weten welke betalingswijzen worden aanvaard (cash of via overschrijving).

 

F. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

 

1. De gebruiker is de enige die kan oordelen of de bestelde producten geschikt zijn en beantwoorden aan zijn behoefte en verbruik. Gezien de aard van de producten die Groupasol aanbiedt, ziet de gebruiker ervan af zich te beroepen op de eventuele informatie- en adviesplicht van Groupasol. Tevens ziet de gebruiker af van het recht op een eventuele conformiteitsgarantie aangaande het gebruik van de producten die hij heeft besteld. De gebruiker erkent dat Groupasol louter optreedt als tussenpersoon voor de bestelling. Alle vragen en betwistingen aangaande het geleverde product worden rechtstreeks gericht tot de betreffende stookolieleverancier. Groupasol is niet aansprakelijk voor een gebrekkige, laattijdige of verkeerde dienstverlening van de stookolieleverancier.

2. De gebruiker verbindt zich ertoe Groupasol, haar bestuurders, vertegenwoordigers, aangestelden, dienstverleners en werknemers niet aansprakelijk te stellen voor eender welke schade als gevolg van het gebruik van de website, zonder andere bepalingen van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden in te perken. Meer bepaald kan Groupasol niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de ongeoorloofde toegang tot of het verlies of de wijziging van gegevens; voor besmetting door virussen of andere schadelijke bestanden via de dienst of via e-mail; voor de houding, het gedrag of de handeling van een derde of een andere gebruiker; voor het uitblijven van een verkoop of aankoop.

3. Groupasol moet directe schade herstellen, met andere woorden gebreken als gevolg van haar eigen fout. Er is sprake van indirecte schade indien die niet direct en uitsluitend voortvloeit uit een gebrekkige dienstverlening van Groupasol, met name in geval de geleverde producten niet conform zijn.

4. Groupasol garandeert niet dat haar dienstverlening permanent, zonder tijdelijke onderbreking, opschorting of enige vergissing beschikbaar blijft. Groupasol behoudt zich het recht voor om een product of dienst op te schorten of terug te trekken om technische redenen of wegens schending van de contractuele en/of wettelijke bepalingen. Groupasol is niet aansprakelijk voor eender welke schade die voortvloeit uit dergelijke feiten. 

5. Groupasol behoudt zich het recht voor om de bestellingen van een groep kopers eenzijdig te annuleren ingeval die groep volgens Groupasol te klein is om een voldoende sterke onderhandelingspositie in te nemen ten opzichte van de leveranciers.  

6. Groupasol zal trachten om altijd juiste en nauwkeurige informatie te verstrekken. Ze is evenwel niet aansprakelijk voor eventuele onvolledige of verkeerde informatie. Ze kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die de gebruiker oploopt als gevolg van onnauwkeurigheden op de website, aangezien ze de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie geenszins garandeert. Als u fouten of onvolledigheden opmerkt, gelieve die dan rechtstreeks aan Groupasol te melden.

7. De beschreven dienstverlening van Groupasol heeft niets te maken met postorderverkoop/verkoop op afstand. De beschermingsregels die de consument in dergelijke gevallen geniet, zijn bijgevolg niet van toepassing. Gezien de soort van dienstverlening en de aard van het geleverde product kan de gebruiker de levering niet teruggeven. De gebruiker erkent ook dat enkel de leverancier en niet Groupasol met betrekking tot de levering direct of indirect aansprakelijk kan worden gesteld.

8. Groupasol is niet aansprakelijk ingeval de leverancier de stookolieprijs per liter eenzijdig wijzigt nadat die is meegedeeld aan de gebruikers. In dat geval heeft de gebruiker het recht om desgewenst zijn deelname aan de groepsaankoop te annuleren vooraleer de stookolie wordt geleverd. Indien Groupasol geen expliciete weigering van de gebruiker ontvangt, zal de levering gewoon zoals gepland verlopen.

 

G. OVERMACHT

 

Elke onvermijdelijke, onvoorziene gebeurtenis van eender welke aard, die zich buiten de wil van de leverancier en/of Groupasol voordoet en die de uitvoering van de bestelling vertraagt of verhindert, is volgens uitdrukkelijk kenbaar gemaakte overeenkomst een geldige reden om de verplichtingen van de leverancier en/of Groupasol op te schorten en/of te annuleren, zonder dat de gebruiker recht heeft op een schadevergoeding.

 

Zonder inperking van de andere bepalingen van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden kan Groupasol niet strafrechtelijk noch contractueel aansprakelijk worden gesteld voor feiten die te wijten zijn aan een onvoorzien geval of aan de daad van een derde of van het slachtoffer van de schade. De gebruiker erkent dat er sprake is van een onvoorzien geval indien zich een technisch defect of probleem voordoet met betrekking tot de hardware, de software of het internet, problemen die niet beperkt zijn tot de onderbreking, opschorting of afsluiting van de dienstverlening. De gebruiker erkent bijgevolg dat Groupasol niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die uit dergelijke problemen voortvloeit.

 

H. PERSOONLIJKE GEGEVENS - PRIVACY POLICY

 

Wetgevingscontext
Op 25 mei 2018, zal de   AVGB (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking treden.

De aan deze website gerelateerde  verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de wet van 8 december 1992  m.b.t. de bescherming van de privé-levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens , gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, evenals aan de koningsbesluiten die daarmee verband houden.
De wetteksten kunnen worden geraadpleegd op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer  (https://www.privacy.fgov.be).
Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, verbindt Groupasol bvba zich ertoe :
de wet over de bescherming van de privélevenssfeer die in België van kracht is in acht te nemen  en deze wettelijke vereisten na te leven  ;
alle nodige beschikkingen te nemen om de persoonsgegevens van de verdragsluitende partijen van Groupasol bvba te verwerken en te beschermen;
te allen tijde passende maatregelen toe te passen en te handhaven met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens ;
om een register bij te houden met alle verwerkingsactiviteiten die door het bedrijf worden uitgevoerd.
 
Persoonsgegevens

Elke natuurlijke of rechtspersoon, die zich  als potentiële verdragsluitende partij inschrijft, tijdens  het bezoeken van de website  www.groupasol.be   communiceert via zijn/haar registratie  zijn/haar persoonsgegevens aan Groupasol bvba.
De inschrijving veronderstelt zijn/haar uitdrukkelijke toelating om zijn/haar identificatiegegevens te laten  verwerken in het gegevensbestand van Groupasol bvba.
Alleen de natuurlijke of rechtspersonen die over hun volledige rechtsbevoegdheid en handelingsbekwaamheid beschikken mogen zich inschrijven.
De inlichtingen en persoonsgegevens die kunnen worden ingewonnen wanneer u surft op de website Groupasol of op de pagina’s met beperkte toegang, zoals in de sectie  “Klantenzone” of «leverancierszone», bij uw inschrijving voor onze nieuwsbrief of op de pagina’s van onze sociale media zijn de volgende:
 
 • Het IP-adres van de computer die u toegang verleent tot onze website ;
 • Het geheel van de inlichtingen betreffende de pagina’s die u hebt geraadpleegd op onze website en de laatste acties die u hebt ondernomen doorheen deze pagina’s;
 • Uw gebruikersidentificatie wanneer u toetreedt tot  onze websitezone met beperkte toegang ;
 • De gegevens van uw klanten- of leverancierszone: Namen-Voornamen – volledig adres –  contactgegevens mail en/of telefoon – BTW-nummer
 • De historiek van uw inschrijvingen voor acties
 • De historiek van uw bestellingen
 • De historiek van uw kortingen
 
Elke andere inlichting die u ons willekeurig hebt verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een klacht, van een inschrijving op onze website, van een registratie  voor een wedstrijdformulier , van een inschrijving voor een nieuwsbrief
De inlichtingen en persoonsgegevens die u betreffen kunnen op verschillende wijzen worden verzameld of verwerkt :
 • Via “cookies” : een “cookie” is een klein bestand dat door onze internetserver wordt toegezonden, en dat zich registreert op de schijf van uw computer; het bewaart een spoor van de bezochte Internetwebsite et bevat een aantal gegevens over dit bezoek.   U kunt op de hoogte worden gesteld van het verzenden van deze “cookie” en u ertegen verzetten door de browser die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze site /portal op passende wijze te configureren.
 • Via onze in te vullen formulieren om sommige op onze website aangeboden diensten te verkrijgen;
 • Via de in te vullen formulieren om deel te nemen aan wedstrijde
 • Via het inschrijvingsformulier voor onze nieuwsbrief
 

Bewaring, verwerking en finaliteit van de persoonsgegevens

De  gegevens die u betreffen worden ingewonnen met het oog op het bieden van een efficiënte service. Ze worden alleen verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden:
efficiënt beheer van onze website en   administratieve databank (bij voorbeeld : verbetering van de kwaliteit van de beschikbare inlichtingen, verbetering van de ergonomie, verbetering van het beheer, optimalisering  van de navigatie, realisatie van statistieken, enz. );
als antwoord op  de vragen van de gebruikers (realisatie van een bestelling,  prijsaanvragen, levering, prijsopgaven, beheer van leveranciersopdrachten, historiek van de klanten- of partnerrekening, enz.) en de  daarbij horende acties (levering, facturatie, klantendienst)
inlichtingen aan  de gebruikers over de stookoliemarkt, aanverwante producten en diensten, agenda van onze activiteiten (voor gebruikers ingeschreven voor de nieuwsbrief of  acties)
 
De persoonsgegevens die we verkrijgen binnen dit kader worden op veilige wijze bewaard in onze bestanden.
 
Uw persoonsgegevens worden nooit vrijwillig overgedragen, verkocht, verhuurd of gecommuniceerd aan derden.
 
Wijziging, overdracht en wissen van persoonsgegevens

Overeenkomstig de geldende wetgeving beschikt u over een recht op toegang tot de informatie en persoonsgegevens die u aangaan, evenals een recht op verbetering, op wissen of overdracht van gegevens aan een derde, op uw  verzoek.
Voor elke vraag i.v.m. de  gegevensoverdraagbaarheid, de wijziging of het wissen ervan, nodigen we u uit om contact op te nemen met  ons via mail (info@groupasol.be) of per gewone post ( rue Joba 9 / 4053 Embourg).
Na controle van uw identiteit, zullen we zo snel mogelijk gevolg geven aan uw verzoek.
Gebruik van cookies
Groupasol gebruikt cookies op deze website. Door onze website te gebruiken stemt u ermee in dat wij cookies gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.
 
 
Over cookies
 
Cookies zijn informatiepakketjes die door webservers naar webbrowsers worden verzonden en die worden opgeslagen door de webbrowsers. De informatie wordt vervolgens terug naar de server gestuurd telkens als de browser een pagina opvraagt van de server. Dit stelt een webserver in staat om webbrowsers te identificeren en te volgen..
 
Groupasol gebruikt twee soorten cookies:
 • Sessiecookies worden verwijderd van uw computer wanneer u uw browser afsluit
 • Permanente cookies op uw computer blijven tot ze worden verwijderd of tot ze hun vervaldatum bereiken.
 • De cookies op onze website
 • Op de website van Groupasol vindt u volgende cookies:
 • Een sessiecookie wordt gebruikt om waarden voor een gebruiker op te slaan en op te halen. De opgeslagen informatie wordt bewaard op de server en alleen de unieke ID die opgeslagen is in de eigenlijke cookie wordt heen en weer gestuurd tussen de gebruiker en de server.
 
De informatie die opgeslagen is op de server blijft in het geheugen van de server totdat de sessie vervalt. De cookie zelf bevat geen persoonlijke informatie en vervalt op het einde van de sessie.
Groupasol maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van zijn website te analyseren. Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van de website door middel van cookies die opgeslagen zijn op de computers van gebruikers. De gegenereerde informatie met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van de websites op te maken. Google zal deze informatie opslaan en gebruiken. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://www.google.com/privacypolicy.html.
Groupasol gebruikt een cookie om de advertentieprestaties te meten voor adverteerders die hebben ingetekend op conversietracking op de website van Groupasol. De cookie voor conversietracking wordt gegenereerd wanneer een gebruiker klikt op een door Groupasol geleverde advertentie waarvoor de adverteerder ingetekend heeft op de tracking. Deze cookies vervallen binnen 30 dagen en zijn niet persoonlijk identificeerbaar.
 
 
Cookies weigeren
 
 
Het gebruik van cookies is nodig voor de goede werking van de website Groupasol en het opvolgen van uw informatie betrekkende het inloggen op uw klant account. Deze zijn nodig voor het creëren en het inloggen van uw account.
Door onze website te gebruiken, stemt u in met dit beleid en stemt u ermee in dat wij cookies gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.
 
I. INTELLECTUELE EIGENDOM

De volledige inhoud van de website Groupasol.be is eigendom van Groupasol. Alle exploitatierechten behoren uitsluitend toe aan Groupasol. De gebruiker erkent en aanvaardt dat de volledige inhoud van de website (tekst, software, structuur, foto’s, illustraties, logo’s, merken enz.) beschermd is door intellectuele eigendomsrechten. Bijgevolg mag de gebruiker de inhoud van de website in geen geval gebruiken zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Groupasol.

J. HYPERLINKS
 
De website Groupasol.be behoudt zich het recht voor om hyperlinks te plaatsen die naar andere websites of andere onlinebronnen leiden. Derden mogen ook hyperlinks plaatsen die naar de website Groupasol.be leiden. Aangezien Groupasol die andere websites en externe bronnen niet kan controleren, kan ze niet aansprakelijk worden gesteld voor de terbeschikkingstelling van die websites en externe bronnen. Groupasol is bijgevolg niet aansprakelijk voor de inhoud, reclame, producten, diensten of andere elementen die op of via die websites en externe bronnen beschikbaar zijn. De gebruiker kan Groupasol ook niet aansprakelijk stellen voor enige bewezen of vermeende schade of verlies als gevolg van of met betrekking tot het gebruik van of het vertrouwen in de inhoud, goederen of diensten die op of via deze websites of externe bronnen beschikbaar zijn.
 
Groupasol kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites waarnaar ze verwijst, noch voor eender welke vergissing of weglating op deze websites of voor eender welke geoorloofde of ongeoorloofde subjectieve informatie die ze verspreiden.
 
De gebruiker erkent dat hij zijn gezond verstand moet gebruiken en draagt zelf alle risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van de website, meer bepaald aan zijn vertrouwen in de juistheid, de bruikbaarheid en het volledige karakter van de inhoud afkomstig van Groupasol of van derden waartoe de website Groupasol.be toegang verleent via links en meer bepaald via de zoekmogelijkheden.

K. WIJZIGING OF ONDERBREKING VAN DE DIENST

Groupasol behoudt zich het recht voor om op het even welk moment haar dienst geheel of gedeeltelijk te wijzigen of tijdelijk te onderbreken om technische redenen of wanneer de gebruiker niet voldoet aan de contractuele of wettelijke bepalingen, en dit zonder voorafgaande kennisgeving. De gebruiker kan Groupasol niet aansprakelijk stellen voor gedane wijzigingen en onderbrekingen.

L. BEËINDIGING WEGENS FOUT VAN DE GEBRUIKER
 

Ingeval de gebruiker onderhavige gebruiksvoorwaarden schendt of in strijd met deze bepalingen handelt, kan Groupasol de toegang tot zijn account gedeeltelijk of volledig beëindigen, zijn account verwijderen en/of alle of bepaalde inhoud betreffende de gebruiker op de website weghalen of verplaatsen en/of de dienstverlening op eender welk moment eenzijdig onderbreken. De toegang tot de dienst kan overeenkomstig de bepalingen van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden wegens een fout worden beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving. In dat geval heeft Groupasol het recht om het account en eender welk dossier of bestand op dat account eender wanneer onmiddellijk te deactiveren of te verwijderen en/of de toegang tot die bestanden of diensten in de toekomst te verbieden. Tot slot is Groupasol niet aansprakelijk tegenover de gebruiker of tegenover derden ingeval ze de toegang tot de dienst beëindigt vanwege de schending van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en/of de wettelijke bepalingen.


M. INTEGRALITEIT VAN DE VOORWAARDEN

Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Groupasol en de gebruiker met betrekking tot het gebruik van de dienst. Ze vervangen eender welk akkoord dat mogelijk eerder tussen Groupasol en de gebruiker is gesloten.

N. DIVERSEN
 
Indien Groupasol haar rechten voortvloeiend uit deze algemene gebruiksvoorwaarden niet uitoefent, kan dat niet worden beschouwd als een afstand van haar recht om dit wel te doen in de toekomst. Als een of meerdere bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden op basis van een wet of een gerechtelijke of administratieve uitspraak nietig of ongeldig zou(den) worden verklaard, blijven de andere bepalingen van toepassing.
 
O. REGISTRATIE
 

Groupasol heeft haar aktes neergelegd bij de griffie van de handelsrechtbank van Luik.

 
P. TOEPASSELIJK RECHT
 

Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor geschillen in verband met deze voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Luik bevoegd.

 

Door gebruik te maken van deze website, gaat u uitdrukkelijk akkoord met voorgaande bepalingen.